ประวัติผู้แต่ง


บรรณาธิการ จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์
 
มีนาคม 6, 2018

การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานทั่วไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการติดตั้งเน็ตเวิร์คได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ธุรกิจต่างๆได้ย้ายไปใช้ระบบ Cloud และเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็ว เช่น Internet of Things (IoT) หรือการใช้ Blockchain ซึ่งประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์คมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมา
อุปสรรค องค์กรต่างๆได้มีการเพิ่มเงินทุนด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องทั้งโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันและโครงสร้างใหม่
อย่างไรก็ตามองค์กรเหล่านี้ก็ยังเผชิญปัญหาข้อมูลรั่วไหลอยู่อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลภายในและข้อมูลลูกค้ายังคงถูกขโมยและโจรกรรมให้กับผู้ที่ยอมจ่ายในราคาสูงสุด
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท
ทั้งนี้ผู้บริหารได้สูญเสียความเชื่อมั่นในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเพราะเห็นว่าการลงทุนจำนวนมากในผลิตภัณฑ์ด้าน
ความปลอดภัยนั้นไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้เท่าที่ควร เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
และผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยมีปัญหาต่อไปนี้
 1. Firewall ที่ใช้ในการป้องกันพนักงานในบริษัทไม่ให้ออกนอกเครือข่ายองค์กรนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
  และไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามแบบ lateral threat propagation ได้
 2. ระบบรักษาความปลอดภัยขาดความสามารถในการสื่อสารกับองค์ประกอบต่างๆของเน็ตเวิร์คทำให้ขาดการควบคุมและจั
  ดการส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ความล้มเหลวในการรวบรวมข้อมูลของพฤติกรรมการทำงานที่ผิดปกติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
  เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บบันทึก เอนด์พอยต์ และองค์ประกอบเครือข่ายอื่น
  ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญในกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย
 4. เนื่องจากกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นไปที่ Firewall เป็นหลัก ความซับซ้อนของนโยบาย Firewall
  อาจทำให้ทีมที่จัดการด้านความปลอดภัยสับสนได้ ปัญหานี้จะยิ่งซับซ้อนขึ้นตามขนาดขององค์กร
“ข้อมูลภายในและข้อมูลลูกค้ายังคงถูกขโมยและโจรกรรมให้กับผู้ที่ยอมจ่ายในราคาสูงสุด”
โซลูชัน Juniper Software Defined Secure Network สามารถยกระดับความปลอดภัยขององค์กรได้
โดยเพิ่มความสามารถในการเห็นภาพรวมของระบบเครือข่าย
ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทั้งหมดทั้งแบบกายภาพ และ เสมือน (Virtual & Physical)
โดยการใช้ประโยชน์จากระบบ Cloudเพื่อค้นหาและหยุดภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะคุ้มค่ากับการลงทุน
แพลตฟอร์ม SDSN ของ Juniper Networks ได้รวมการใช้งานด้านนโยบาย
การตรวจจับและการบังคับใช้ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุม
ซึ่งมีการจัดการและควบคุมจากส่วนกลางรวมถึงระบบอัตโนมัติ
โดยทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆดังนี้:
 • การตรวจจับภัยคุกคามที่ดีขึ้นและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • มีความสามารถในการจัดการนโยบายระดับภาพรวม และการวิเคราะห์ภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
 • การแก้ไขภัยคุกคามเป็นไปอย่างรวดเร็ว และอัตโนมัติ
การทำงานของ SDSN องค์กรธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องใช้แนวทางแบบองค์รวม ในการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค และระบบรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยกัน
โดยเฉพาะการทำงานแบบระบบเปิด การทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างแบรนด์ด้วยการควบคุมนโยบาย การวิเคราะห์ข้อมูล
และการจัดการจากส่วนกลางนั่นก็คือวิวัฒนาการจากเน็ตเวิร์คแบบดั้งเดิมเป็น “Secure Network”

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล Infographic “Day1 Poster SDSN” ได้ที่นี่